Atstovaujame

Automobilių signalizacijų terminų žodynėlis

Anti Hi Jack (anti-hijacking) – režimas saugantis nuo bandymo užgrobti automobilį jėga. Šiame režime automobiliui važiuojant be savininko etapiškai blokuojamas variklis. Būna du šio režimo variantai – aktyvus ir pasyvus. Pasyviame režime sistema tikrina ar vairuotojas turi teissę vairuoti saugomą automobilį, o aktyvus režimas įsijungia tuomet kai nustatoma jog automobilis vairuojamas pašalinio asmens. Dažniausiai išeiti iš aktyvaus režimo galima tiktai suvedus slaptą kodą.

 

Apsauga nuo elektros srovės išjungimo – funkcija skirta pranešti apie bandymą išjungti signalizaciją atjungiant jos maitinimą. Ši funkcija stebi įtampą tam skirtu davikliu arba turi būklės atmintį, išliekančią dingus elektros srovei.

Pirmu atveju jei signalizacija yra apsaugos būsenoje, pavojaus signalas įsijungia įtampai nukritus žemiau nustatytos ribos. Pavyzdžiui vagims pralaužus akumuliatorių ir įtampai krentant.

Antruoju atveju jei sistema buvo apsaugos būsenoje ir dingo maitinimas tai vėl jam atsiradus bus įjungtas pavojaus signalas.

 

Apsauga nuo pultelių įprogramavimo režimo pertraukimo – pultelių įprogramavimo režime pirmasis pultelis įprogramuojamas į visas laisvas programavimo celes, antrasis įprogramuojamas į visas celes išskyrus pirmąją, trečiasis į visas celes išskyrus pirmąją ir antrąją ir taip toliau. Tokiu būdu įprogramuojant pultelius nebūna tuščių celių, taip išvengiant svetimų pultelių įprogramavimo.

 

Apsauga esant užvestam varikliui – režimas, leidžiantis palikti automobilį įjungtu varikliu, tačiau tuo pat metu ir saugoti jį. Šiame režime paprastai stebima tik durų, kapoto ir bagažinės jutiklių būklė, o mikrobanginis bei smūginis jutikliai išjungiami kad išvengti melagingų suveikimų. Sistemai nustačius bandymą atidaryti duris, bagažinę ar kapotą įsijungia pavojaus signalas ir blokuojamas variklio darbas. Naudojamas tuomet kai norima pašildyti automobilį prieš kelionę ar tenka trumpam pasitraukti nuo automobilio, o variklio išjungti nesinori.

Šiame režime paprastai reikia palikti užvedimo raktelį spynelėje, kartais kartu naudojama ir užvesto variklio palaikymo funkcija, jei tokia yra. Tuomet raktelį palikti nebūtina.

 

Apsaugos zona – dalis arba mazgas, saugoma specialiai tam skirto signalizacijos jutiklio, pajungiamo per atskirą signalizacijos jungtį. Pavyzdžiui automobilio durų atidarymo jutikliai jungiami per vieną jungtį, užvedimo sistema per kitą ir taip toliau. Toks zonų atskyrimas padeda nustatyti pavojaus pobūdį bei lengviau atrasti galimai sugedusius ar netinkamai veikiančius jutiklius.

 

Atskiras durų atrakinimas – funkcija kuria išjungus signalizaciją atsirakina tik vairuotojo durelės, o likusios atrakinamos papildoma pultelio komanda. Šis režimas praverčia kai šalia yra nepageidaujamų asmenų kurie galėtų įsėsti į automobilį.

Apsaugos įjungimas ir išjungimas skirtingais mygtukais. Sistema laikoma saugesne kai apsaugos įjungimui ir išjungimui naudojami skirtingi kodai.

 

Automatinis apsaugos įsijungimas (auto arming) – režimas, kuriameapsauga įsijungia automatiškai po variklio išjungimo ir durelių uždarymo. Šis režimas skirtas apsaugoti automobilį užmiršus įjungti apsaugą. Reikia būti ypač atsargiam, naudojantis šiuo režimu – neatsargiai elgiantis galima užrakinti automobilio raktelius salone.

 

Automatinis apsaugos pakartotinis įsijungimas (auto rearming) – funkcija, kuri automatiškai įjungs automobilio apsaugą jei apsauga buvo išjungta, tačiau durys nebuvo atidarytos.

 

Baterijos būklės indikatorius pultelyje – vienpusio ryšio signalizacijos pultelyje pranešimas apie išsikrovinėjančią bateriją gali vykti keliais būdais: LED indikatorius ima dažnai mirksėti nuspaudus betkuri pultelio mygtuką arba pranešimas apie bateriją perduodamas specialiu kodu į pagrindinį sistemos bloką, kuris apie tai praneša nustatytais šviesos ar garsinias signalais.

 

Blokavimo relė su įprastai uždarais kontaktais – įprastoje būsenoje relės kontaktai visą laiką uždari, o atsidaro tik kai sistema yra apsaugos būsenoje, suveikė jutikliai, įjungtas variklis.

 

Blokavimo relė su įprastai atidarais kontaktais – relė visą laiką atidarais kontaktais, kontaktai užsidaro tik kai apsauga išjungta, užvestas variklis.

 

Dinaminis, kintantis kodas (hopping code) – sistemos valdymo kodas, pasikeičiantis po kiekvieno betkurio pultelio mygtuko paspaudimo. Tai apsaugo nuo signalizacijos išjungimo signalo nuskaitymo turint tikslą panaudoti jį automobilio vagystei. Panaudojus tokį jau panaudotą nuskaitytą kodą sistema neišsijungs nes pagrindinio bloko procesrius pats skaičiuoja koks turi būti kitas kodas, o į neteisingus kodus nereaguoja. Kita vertus sistema po kiekvienos komandos prie kodo pridedanti vienetą taip pat laikoma dinaminio kodo, todėl jei sistema yra valdoma dinaminiu kodu tai dar nereiškia kad ji iš tikro apsaugota  nuo nesankcionuoto išjungimo.

Šiuo metu Keeloq tipo algorimtai laikomi vienais patikimiausių kodo šifravimui ir apsaugojimui.

 

Dvigubas centrinio užrakto valdymo signalas – kaikuriuose automobilių modeliuose centrinio užrakto blokas atrakina ir užrakina duris dviem etapais, todėl norint šią funkciją faldyti signalizacija reikalingas tokio tipo dvigubas signalas. Užrakinant dureles pirmasis signalas užrakina visas dureles, o antrasis blokuoja nuo atrakinimo iš vidaus. Atrakinant – pirmasis signalas atrakina vairuotojo dureles, o antrasis visas likusias.

 

Dvipusio ryšio signalizacija (two-way) – signalizacija, kuri ne tik leidžia valdyti apsaugos režimą bet ir perduoda į pultelį informaciją apie signalizacijos būklę, suveikimus, kitą informaciją.

Valdymo kanalo (pultelis – automobilis) ryšio atstumas skirtingose signalizacijose svyruoja nuo 30 iki 300 metrų, o pranešimų kanalo (automobilis – pultelis) nuo 100 iki 2000 metrų. Realus nuotolis labai priklauso nuo vietovės. Lygioje vietovėje atstumas didesnis, o mieste su daug ryšį užstojančių pastatų – mažesnis.

 

Imobilizatorius – įrenginys blokuojantis variklio darbą. Tai gali būti signalizacijos dalis ar atskiras įrenginys, veikiantis nepriklausomai nuo signalizacijos. Skirtingi imobilizatoriai gali blokuoti nuo vienos iki keleto grandinių. Pagrindinė šio prietaiso funkcija yra apsauga nuo nesankcionuoto variklio užvedimo. Kitų apsaugos funkcijų šis prietaisas neatlieka.

 

Jutiklis (sensor) – įrenginys reaguojantis į kokio nors stebimo parametro pokyčius. Pavyzdžiui jutikliai gali reaguoti į smūgį, posvyrio kampą, pagreitį, tūrį, durelių atidarymą ir taip toliau. Jutikliai būna vieno lygio, dviejų lygių ir išskirtiniais atvejais daugiau lygių. Lygių skaičius nurodo kiek skirtingo stiprumo matuojamo parametro pokyčių atskiria jutiklis. Kiekvienam lygiui galima pajungti atskirą sistemos reagavimą. Pavyzdžiui kad silpniausiam lygiui įsijungus suveiks signalizacijos perspėjimo funkcija ir sirena trumpu signalu įspės aplinkinius.

Jutikliai būna integruoti ir papildomi. Kurie iš jų geresni atsakyti sunku. Integruotam jutikliui nereikalingas papildomas montavimas, kai tuo tarpu papildomą paprasčiau suderinti.

 

Judėjimo jutiklis (moving sensor) – jutiklis reaguojantis į mažiausią automobilio buvimo vietos pokytį. Šis daviklis suveikia automobilį perstumiant rankomis ar velkant.

 

Kontaktinė zona – zona, kurios apsauga užtikrinama kontaktinio daviklio pagalba, pavyzdžiui durų mygtuko, bagažinės, kapoto mygtukų ir taip toliau.

 

Mikrobanginis jutiklis (microwave sensor) – jutiklis, reaguojantis į judesį saugomo ploto ribose. Jų veikimo principas pagrįstas Doplerio efektu – atsispindėjusio nuo judančio objekto radio signalo dažnio pokyčiu. Jie veikia labai aukštuose dažniuose, todėl ir vadinamas mikrobanginiu. Mikrobanginiai davikliai gali būti dviejų lygių ir saugoti automobilio vidų bei dalį erdvės aplink automobilį.

 

Nepriklausomas durų atrakinimas – režimas kuriame išjungus signalizaciją durys atrakinamos ne automatiškai, o tik po papildomos komandos iš pultelio.

 

Neveikmiančių jutiklių apėjimas – jei sistemos įjungimo apsaugai metu kurie nors jos valdomi jutikliai siunčia signalą apie pavojų tai sistema laiko juos sugedusiais ir į šiuos signalus nereaguoja. Kai davikliai nustoja siųsti pavojaus signalus jie vėl priimami kaip veikiantys. Apie jutiklių apėjimą visada informuojama garsiniais ir šviesos signalais.

 

Nuotolinio blokavimo relė (hook up, wait up) – skaitmeninė relė valdoma per automobilio gamyklinę magistralę arba vienu laidu, jungiančiu relę ir pagrindinį bloką, siunčiamu slaptu skaitmeniniu kodu. Užtikrina blokavimo slaptumą. Net radus pagrindinį signalizacijos bloką, neįmanoma atjungti relės blokavimo tiesiog prijungus kontaktą prie „žemės“ ar +12V.

 

Nuotolinis variklio užvedimas (remote start) – funkcija leidžianti užvesti automobilio variklį per atstumą. Variklis užvedimas pulteliu, arba integruotame laikmatyje nustatytu laiku, arba automatiškai , esant nustatytai temperatūrai. Užvestą variklį sistema stebi daviklių pagalba ir pavojingose situacijose variklį išjungia. Dažniausiai prie sistemos jungiami tepalo slėgio, temperatūros, įtampos davikliai.

 

Pavojų atmintis – signalizacijos funkcija skirta informuoti apie buvusį suveikimą. Kaikurie signalizacijų modeliai be to dar ir nurodo kokios būtent zonos įjungė pavojaųs signalą.

 

Panikos režimas (panic mode) – režimas skirtas atkreipti aplinkinių dėmesį arba norint rasti automobilį stovėjimo aikštelėje. Šiame režime įjungiamas variklio blokavimas, garsinė ir šviesos signalizacija. Paprastai šis režimas pats neišsijungia, norint jį išjungti reikia nusiųsti komandą iš pultelio.

 

Papildomas valdymo kanalas – signalizacijos išėjimas, skirtas kokiam nors papildomam automobilio įrenginiui valdyti. Tai gali būti bagažinės spyna ar kas kitas. Daugumoje sistemų šį išėjimą galima suprogramuoti įsijungimui atsiradus nurodytoms aplinkybėms. Tai leidžia pasirinkti patį patogiausią sistemos darbo algoritmą.

 

Posvyrio jutiklis (angle sensor) – jutiklis reaguojantis į pasikeitusį automobilio posvyrio kampą. Suveikia pakėlus automobilį domkratu ar pasikeitus posvyrio kampui automobilį pervelkant į kitą vietą.

 

 „Protingas“ salono apšvietimas (intelligent lighting) – režimas, kuriame automobilio salono apšvietimas įsijungia trumpam laikui po apsaugos išjungimo, variklio išjungimo arba durelių atidarymo ar uždarymo.  Apšvietimo išsijungimo uždelsimo laikas nustatomas montuojant signalizaciją, dažniausiai nustatomas 30s uždelsimas. Kartais šis režimas turi švelnaus išjungimo funkciją, kai apšvietimas išsijungia ne iš karto, o po trupitį silpnėja kol išsijungia visiškai. Šia funkcija sumažinamas vairuotojo ir keleivių diskomfortas, nes akys spėja prisitaikyti prie pakitusio apšvietimo.

 

Pultelio deskriptorius – unikalus pultelio identifikacinis numeris, priskirtas ir įrašytas į pultelio atmintį dar gamykloje. Sistema laikoma saugesne jei jai gaminami pulteliai tik su unikaliais, nesikartojančiais numeriais.

 

Rezervinis maitinimo šaltinis – papildomas akumuliatorius skirtas būtent apsaugos sistemai ir jos mazgams, atjungus ar sugadinus pagrindinį automobilio akumuliatorių.

 

Salono apšvietimo išjungimo uždelsimas – dalyje automobilių modelių šviesa salone išsijungia tik praėjus 10-20 sekundžių po durelių uždarymo.  Jeigu durelių atidarymo jutiklis pajungtas ne tik prie signalizacijos bet ir prie salono apšvietimo valdiklio tuomet signalizacijoje būtina įjungti ši režimą, tuomet sistema duotoje grandinėje įjungs apsaugą su uždelsimu.

 

Signalizacijos valdymo kodas – kodas, perduodamas iš pultelio į pagrindinį signalizacijos bloką radijo ryšiu arba, dvipusio ryšio signalizacijose, kodas kuriuo perduodama informacija iš puletlio į pagrindinį bloką ir atvirkščiai.

 

Slaptas sistemos išjungimo kodas – pametus pultelius slaptu kodu išjungiama sistemos apsauga, taip pat slaptu kodu galima įeiti į programavimo režimą. Šis slaptas kodas paprastai įvedamas paslėptu mygtuku.

 

Smūgio jutiklis (shock sensor) – jutiklis reaguojantis į smūgį į automobilio kėbulą ar kitokią žemo dažnio vibraciją. Dažniausiai montuojami dviejų lygių smūgio jutikliai. Tokie jutikliai leidžia lengviau suprasti kokia jėga buvo smogta į automobilį.

 

Spynelės apsauga – funkcija, kuri įjungia aliarmo signalą iškart pasukus raktelį spynelėje.

 

Statinis kodas – signalizacijos valdymo kodas, nuolat išliekantis toks pat. Šiuo kodu apsaugotos signalizacijos atjungiamos labai paprastai ir yra labai žemo apsaugos lygio.

 

Suveikusios zonos nurodymas – išjungus apsaugą sistema nurodo kurios apsaugos zonos sužadino signalizacijos pavojaus signalą per apsaugos periodą.

 

Šifravimo raktas – duomenys, kuriuos pasitelkus pakeičiama perduodama informacija. Sistema laikoma saugesne jei gamintojas nenaudoja tų pačių raktų kiekvienai signalizacijai.

 

Turbo taimeris (turbo-timer) – režimas, leidžiantis varikliui dar kurį laiką dirbti po raktelio ištraukimo ir apsaugos įjungimo. Šis režimas labai svarbus dyzelinius variklius turinčiuose automobiliuose su turbinomis. Turbina stipriai įsisuka važiuojant automobiliuir įkaista, todėl jai reikia leisti atvėsti po kelionės palaikius automobilio variklį užvestą laisvose apsukose. Išjungus variklį iškart po kelionės turbinos guoliams nebetiekiamas tepalas ir ji gali sugesti. Šiuolaikiškuose automobiliuose šis režimas jau būna nustatomas dar gamykloje, tačiau jei automobilyje įmontuota tokio režimo nepalaikanti signalizacija, tai įjungus apsaugą variklis priverstinai blokuojamas ir išjungiamas ir taip gadinama turbina.

Turbo taimerio funkcija būna dviejų rūšių – „protinga“ ir su įprastu uždelsimu. „Protinga“ stebi variklio apsisukimus ir jei variklį išjungiant jis pakankamai ilgai dirbo laisva eiga jis išjungiamas be uždelsimo, o jei ne, tuomet sistema apskaičiuoja saugų variklio išjungimui laiką ir tik po kurio laiko išjungia variklį. Tuo tarpu įprasto uždelsimo sistema nepriklausomai nuo kitų aplinkybių laiko variklį užvestą nustatytą laiką po raktelio ištraukimo iš spynenės.

Dažniausiai po apsaugos įjungimo, veikiant turbo taimeriui, apsaugos sistema saugo tik automobilio perimetrą (duris, kapotą, bagažinę) ir nereaguoja į smūgio, tūrio, judesio jutiklius, kad išvengti melagingų suveikimų.

 

Ultragarsinis jutiklis (ultrasonic sensor) – jutiklis, reaguojantis į judesį, durų atidarymą, stiklo dūžį. Jo veikimas pagrįstas Doplerio efektu – bangų dažnio pasikeitimu, atsispindėjus nuo judančio objekto. Jutiklis veikia ultragarso diapazone, nuo ko ir kilęs pavadinimas.

 

Užimtų rankų režimas – šiame režime apsauga įsijungia su uždelsimu, taip suteikdama laiko pasiimti daiktus iš automobilio. Paprastai uždelsimas būna 30 sekundžių.

 

Užvesto variklio palaikymo funkcija (turbotimer) – esant įjungtam šiam režimui ištraukus užvedimo raktelį iš spynelės, variklis liks užvestas. Signalizacija šiame režime valdo automobilio variklį. Suveikus pavojui variklis išjungiamas. Po nustatyto laiko variklis išsijungia automatiškai.

 

Valdymo kanalas su laikmačiu – daugiafunkcinis signalizacijos išėjimas, leidžiantis valdyti kokį nors papildomą įrenginį, kaip bagažinės spyna ar stiklų pakėlimo valdymo modulis. Nuo įprasto papildomo valdymo kanalo skiriasi tuo kad šiame galima keisti signalo trukmę, o kartais ir signalo uždelsimą.

 

Valet režimas (valet mode) – automobilio techniniam aptarnavimui skirtas režimas. Šiame režime automobilio apsaugos sistema automobilio nesaugo. Jei prieš įjungiant šį režimą buvo įjungta apsauga tai režimui įsijungus apsauga iškart išjungiama. Šiame režime apsauga neįsijungia, o variklis neblokuojamas. Dalyje signalizacijų modelių šiame režime galima pulteliu atrakinti ir užrakinti dureles, valdyti papildomą kanalą. Tuomet savininkas gali palikti automobilį remontui, tačiau nepalikti signalizacijos pultelio.

 

Vienpusio ryšio signalizacija – signalizacija, kurioje duomenys ir valdymo signalai perduodami tik į vieną pusę – iš pultelio į automobilį. Pultelis tik siunčia komandas, bet nepriima jokios informacijos iš automobilio apie sistemos būklę.

 

Visiško uždarymo signalas (total closure) – dalyje automobilių centrinis užraktas valdo ne tik durų spyneles, bet ir stiklų pakėlimo mechanizmus, liuką. Tokiuose centriniuose užraktuose gauvus nustatytą signalą automatiškai užsirakina durys, bagažinė, užsidaro liukas, stiklai. Šis signalas gali būti paduodamas iš šią funkciją turinčios automobilio signalizacijos į centrinio užrakto valdymo kontaktą. Įprastai šio signalo trukmė būna nuo 10 iki 30 sekundžių.

Vartotojo zona

Priminti slaptažodį

Registracija

Paieška


E-parduotuvė:  Internetinė parduotuvė OXI.LT